Studiemetodes

Dissipelskap deur Ontwikkeling

Akademiese Omgewing

By Bet-El Bybel Instituut vind u ‘n nuwe en totaal verskillende akademiese omgewing as die tradisionele. Studente word uitgedaag om betrokke te raak op verskeie vlakke van studentwees by ‘n virtuele kampus (studenteportaal) sowel as deur verskillende maniere van kommunikasie en korrespondensie. In sommige gevalle bied ons mentorskapklasse aan om studente by te staan in die bestuur van hulle akademiese programme. As deel van ons virtuele kampus kommunikeer ons ook met studente deur middel van aanlynmetodes bv. Internet lesings, E-Pos boodskappe, kennisgewingborde en gespreksforums. Dit benodig interaksie tussen studente, studiementors, dosente en administratiewe personeel. Ons is nie ‘n instansie soortgelyk aan die Universiteit van Suid-Afrika wat afstandsonderrig verskaf nie, maar die aanwysing van studiementors en die gebruik van tutors is ‘n integrale deel van die meeste van ons studieprogramme.

Studiemetodes

Alle studente ontvang toegang tot ons volledig toegeruste Studiesentrum. Ongeag of studente hulle studiemateriaal op ‘n datastokkie per pos ontvang, ontvang hulle toegang direk na registrasie tot ons Studiesentrum. Hier word ‘n begeleide studieprogram aan studente verskaf en alle kommunikasie en studiebriewe kan hier aktiveer word. Die Studiesentrum is ook die ruimte waar studente kan kommunikeer met mentors, dosente en selfs mede-studente. Werkopdragte word hier ingehandig en eksamens word voltooi in ons Studiesentrum. Studente ontvang direk na registrasie ‘n gebruikersnaam en sleutelwoord wat hul toegang tot die Studiesentrum sal gee. Alle kommunikasie aan studente vind plaas op verskeie kennisgewingborde wat beskikbaar is vir administratiewe en akademiese aangeleenthede en studente mag enige vrae of probleme daar kommunikeer vir doeltreffende en funksionele opvolg en aksie.

Ten einde die leerervaring van studente so aangenaam, persoonlik en effektief as moontlik te maak, word studente ingedeel in leergroepe wat nie 10 studente in getal oorskry nie. Op daardie manier verseker ons dat studente effektief met mekaar kan kommunikeer indien daardie behoefte ontstaan en kommunikasie tussen dosente en studente vind meer gereeld plaas.

Werkswinkels / Mentorsklasse

Werkswinkels word in geselekteerde kursusse in Afrikaans aangebied. Die teikengroep wat bereik wil word hierdeur is mense wat nie oor Internetfasiliteite beskik nie en kerke en gemeentes regdeur die land. Die inhoud van die werkswinkels is egter so gekies dat alle ingeskrewe studente baat sal vind daarby en met gerief daarby kan inskakel. Alle onderwerpe is relevant tot een of ander studieprogram wat ons aanbied. Die koste van hierdie werkswinkels word so laag as moontlik gehou sodat die maksimum mense daarby kan baat vind. Die fokus is nie om fondse te verdien nie, maar om die bediening uit te brei en dissipels vir Christus te maak. Bywoning van hierdie werkswinkels is opsioneel vir alle studente.

Formele Studieprogram

Studente kan inskakel by ‘n formele studieprogram by ‘n Leersentrum wat registreer is by Bet-El Bybel Instituut en wat weekliks bymekaarkom in ‘n lokale sentrum. Hierdie program word dan fasiliteer deur ‘n Afstandsmentor of -leier op plaaslike vlak.

Persoonlike Mentorskap / Studiementor

Van tyd tot tyd gebeur dit dat studente vrae het wat persoonlike aandag vereis. Sulke persoonlike gesprekke is beskikbaar deur die gebruik van die Studiesentrum, asook Skype. Elke student het ‘n persoonlike mentor wat beskikbaar is vir die student (uitgesluit in die geval waar afstandsmentors vereis word). Hierdie beskikbaarheid strek verder as akademiese aangeleenthede en die geestelike groei van ons studente is van groot belang vir ons. Pastorale sorg is dan ook een van die wyses waarop ons verantwoordelikheid aanvaar om toe te sien dat ons studente gelukkig en vredevol begelei word op hul pad.

Selfstudie

Alle vakeenhede en studieprogramme is so ontwerp dat studente dit op hul eie sal kan baasraak. Baie studente verkies eerder om self op hul gemak en in hul eie tyd te studeer. Met al die hulp en maniere van interaksie waarvoor ons voorsiening maak, kan studente gemaklik hul eie studieprogram volg.

Afstandsmentors

Sommige studieprogramme vereis dat studente ‘n afstandsmentor moet kies en aanwys wat woonagtig is in die area waar hy/sy woonagtig is. Hierdie mentor skeduleer ‘n kontaksessie ten minste een keer per maand waarna ‘n verslag ingehandig word deur hom/haar. Praktiese werk vind dan ook plaas onder mentorskap van hierdie persoon, waar praktiese kursusse vereis word (Vlak D programme). In die geval waar afstandsmentors nie vereis word nie, word ‘n studiementor aangewys deur die Instituut en hierdie studiementor sal op gereelde basis met die studente skakel deur middel van verskeie wyses van kommunikasie.

Groepstudie

Studente is ook welkom om as groep bymekaar te kom om lesings en studiemateriaal te bespreek. Feitlik alle eenhede word vergesel van ‘n aantal vrae asook doelwitte vir die vakeenhede. Dus kan studente in ‘n groep maklik begelei word deur net die aanwysings te volg wat deel is van die studiemateriaal.

Web-Seminare

Vanaf Februarie 2016 maak ons ook gebruik van Web Seminare om diegene te bereik wat ‘n behoefte het aan onderrig en lering, maar nie vir ‘n formele studieprogram wil registreer nie. Studente vind ook baat by hierdie tegnologie, aangesien hulle ook die geleentheid kry om teen ‘n minimale koste in te skakel op die Web Seminaar. In die gerief van u eie huis kan u net registreer vir ‘n spesifieke Web Seminaar, u ontvang ‘n aantekenkode en webadres per E-Pos en op die geskeduleerde tyd open u die webwerf wat aan u gegee is en u skakel in en kan selfs deelneem deur vrae te stel aan die aanbieder. Die skerm wat ons gebruik in ons klankateljee word op eie eie skerm gesien en u kan so die hele aanbieding elektronies ervaar.

Kontak

Fisiese Adres

LEDISA Academy
Divisie Bet-El

Administratiewe Kantoor

LEDISA House
48 Vos Straat
Heidelberg
Gauteng

Posadres

Postnet Suite 521
Privaatsak H607
Heidelberg
1438

Telefoon

Kantoor: 016 - 341 2974
Studentelyn: 071 103 7444
Dekaan: 072 537 5238

Faksimilee

086 564 9968