Akkreditasie

Deur affiliasie is Bet-El Bybel Instituut akkrediteer by die WWAC (World-Wide Accreditation Commission of Christian Educational Institutions). WWAC is ‘n nie staatsorganisasie wat registreer is in die Verenigde State van Amerika wat ten doel het om die opleidingsprogramme van private Christelike opleidingsinstansies, ook diegene wat Christelike studieprogramme via die Internet beskikbaar stel, te koordineer deur middel van evaluasie en goedkeuring van studieprogramme ten einde die integriteit van sodanige opleidingsprogramme en –instansies te onderskryf.

Ons akkreditasie strek egter veel verder in die opsig dat die meerderheid van ons sertifikaat-, diploma- en graadprogramme in 2010 addreditasie ontvang het van CQA (Christian Qualtity Assurance). CQA is ‘n internasionale, nie-winsgewende organisasie wat ten doel het om internasionale akkreditasie te verskaf aan Christelike opvoedkundige instansies wat voldoen aan die vereistes wat gestel word vir internasionale akkreditasie. Akkreditasie word toegeken slegs aan hierdie opvoedkundige instansies indien hul bewys gelewer het dat hulle voldoen aan die streng vereistes en standaarde van akkreditasie. Hierdie kriteria wat gebruik word om ‘n Christelike opvoedkundige instansie te akkrediteer is die volgende twaalf standaarde:

 1. Die visie, missie en doelstellings van die opvoedkundige inrigting.
 2. Beplanning en prosedures in gebruik
 3. Organisatoriese en bestuurskwaliteite
 4. Studieprogramme en opvoeding
 5. Fakulteite
 6. Studentedienste
 7. Biblioteekfasiliteite, hetsy virtueel of fisies
 8. Bronne, hetsy virtueel of fisies
 9. Finansiele verantwoordelikheid
 10. Deursigtigheid
 11. Integriteit
 12. Christelike waardes.

Bet-El Bybel Instituut is trots daarop dat ons nie net deur affiliasie akkreditasie ontvang het van CQA nie, maar ook dat die weg gebaan is vir die aanbied van honneurs, meesters en doktorale studies. In samewerking met ons internasionale en nasionale vennote is hierdie doelwit wat ons vir onsself gestel het, bereik.

Ons het ook ‘n aantal affiliasie-ooreenkomste met ander Universiteite en Kolleges, afhangende van die spesifieke studieprogram waarvoor die student registreer. Ons Baccalareusgrade gee studente toegang tot verdere studies vanaf honneurs tot doktorale vlak by nasionale en internasionale universiteite.

Ons is verder trots daarop dat alle vakeenhede in ons Vlak D studieprogramme belyn is met die vereistes van die NQF (National Qualifications Forum) van Suid-Afrika. Ons is ‘n goedgekeurde akkreditasievennoot en opleidingsverskaffer wat geregistreer is by SAQA deur middel van die Services SETA, EWTDP Seta, sowel as TETA.  As akkreditasievennoot van SAQA, vorm ons deel van AMTI — Association of Ministry Training Institutions. Dit verseker dat alle studente in staat is om by enige Suid-Afrikaanse Universiteit verder te studeer.  Indien u dus by ons ‘n B.Graad verwerf, kan u krediet daarvoor kry en bv. by die Universiteit van Pretoria verder studeer vir u Honneursgraad.

Kontak

Fisiese Adres


LEDISA Academy
Divisie Bet-El

Administratiewe Kantoor


LEDISA House
48 Vos Straat
Heidelberg
Gauteng


Posadres


Postnet Suite 521
Privaatsak H607
Heidelberg
1438


Telefoon


016 - 341 29740
011 - 057 6240
072 537 5238


Faksimilee


086 564 9968