Akkreditasie

Dissipelskap deur Ontwikkeling

Akkreditasie / Lidmaatskap

Tot en met 2019, was Bet-El Bybel Instituut akkrediteer by die WWAC (World-Wide Accreditation Commission of Christian Educational Institutions). Na publikasie vn nuwe wetgewing deur die Suid-Afrikaanse owerhede, is hierdie akkreditasie egter gestaak en is ons tans as volg akkrediteer en/of registreer as lede-maatskappy:

Onder die vaandel van LEDISA Academy (Pty) Ltd, is Bet-El as divisie registreer by SAQA (South African Qualifications Authority). Ons studieprogramme in Vlakke AA en E is volwaardige, teologiese opleidingsprogramme wat goedgekeur is deur die QCTO (Quality Council for Trades & Occupations), registrasie nommer 101571 wat bekend staan as opleiding vir Christelike, Godsdienstige Praktisyns (Minister of Religion). Vlak E is ‘n volledige beroepskwalifikasie wat insluit teoretiese, praktiese en beroepsopleiding, waar Vlak AA deel-kwalifikasies is wat aanleiding gee tot vol krediete vir Vlak E studies. Meer inligting oor ons Studieprogramme hieronder.

As opleidingsinstansie akkrediteer deur SAQA, is ons onderhewig aan gereelde ouditbesoeke van die opleidingsowerhede en is ons kwaliteitsbeheer-sisteme goedgekeur deur SAQA. Ons is verder akkrediteer en goedgekeur deur verskeie SETA’s, waaronder ETDP SETA, SERVICES SETA, TETA & HWSETA.

Hierdie kwaliteitsbeheervereistes sluit in:

 • Die visie, missie en doelstellings van die opvoedkundige inrigting.
 • Beplanning en prosedures in gebruik
 • Organisatoriese en bestuurskwaliteite
 • Studieprogramme en opvoeding
 • Fakulteite en/of departemente
 • Studentedienste
 • Bronne, hetsy virtueel of fisies
 • Finansiele verantwoordelikheid
 • Deursigtigheid
 • Integriteit
 • Christelike waardes.

Registrasie by die Departement van Hoër Onderwys is ook tans in proses, wat ons toelating sal verleen tot die aanbied van NQF Vlak 7 kwalifikasies, ‘n verdere doelwit.

Ander akkreditasies en registrasies sluit die volgende in:

 • COMENSA (Coaches & Mentors South Africa, ‘n professionele liggaam waaronder ons huidige Vlak BB studies resorteer).
 • AACC (American Association for Christian Counseling.
 • ICCA (International Christian Coaching Association), waaronder ons Christelike Lewensafrigtingsprogramme resorteer.
 • ACRP (Association of Christian Religious Professionals), ‘n professionale liggaam wat optree as waghond vir teologiese studies in Suid-Afrika, en wat in 2019 aangestel is as “Assessment Quality Partner” van SAQA.

Kontak

Fisiese Adres

LEDISA Academy
Divisie Bet-El

Administratiewe Kantoor

LEDISA House
48 Vos Straat
Heidelberg
Gauteng

Posadres

Postnet Suite 521
Privaatsak H607
Heidelberg
1438

Telefoon

Kantoor: 016 - 341 2974
Studentelyn: 071 103 7444
Dekaan: 072 537 5238

Faksimilee

086 564 9968
Akkreditasie