Meer oor Ons

Bet-El Bybel Instituut is ‘n ingelyfde divisie van LEDISA Academy (Pty) Ltd en is ‘n geregistreerde maatskappy kragtens Suid-Afrikaanse wetgewing. Ons is ‘n Christelike Opvoedkundige Instansie wat hoë kwaliteit, praktiese, bekosbare opleiding verskaf. Sertifikaat-, Diploma- en Voorgraadse kursusse word sowel korrespondensie asook onder mentorskap deur middel van afstandsonderrig aangebied.

As ‘n Christelike Opvoedkundige Inrigting (dus nie gekoppel aan enige kerkverband nie), bied Bet-El Bybel Instituut hoë kwaliteit, praktiese opleiding aan teen ‘n minimale koste. Sertifikaat-, Diploma- en Voorgraadse kursusse, sowel as nagraadse studieprogramme word sowel korrespondensie asook onder mentorskap deur middel van afstandsonderrig sowel as by opleidingsfasiliteite aangebied.

Ons funksioneer op ‘n interkerklike basis met verskeie denominasies, kerkverbande en individue wat by ons studeer of gebruik maak van ons studiemateriaal. Ons is bereid om hande te vat met alle gelowiges wat wedergebore is en onvoorwaardelik God se Woord aanvaar as Sy wil.

Die institutut dateer terug na 1997 toe dit aanvanklik gestig is as affiliaat van Lewens Dinamika Instituut, maar het sedert 2011 ‘n gedaanteverwisseling ondergaan met inlywing as deel van die Dynamic Foundation for Leadership. Met nuwe akkreditasievereistes en die goedkeuring van LEDISA Academy (Pty) Ltd as volwaardig, SAQA akkrediteerde opleidingsverskaffer, het ons die besluit geneem einde 2012 om onder hierdie vaandel verder te funksioneer. Sedert die ontstaan van die Instituut is die visie “Dissipelskap deur Ontwikkeling” en is ons doel om lae-koste teologiese opleiding te verskaf via die Internet as media, maar ook deur middel van korrespondensie met en sonder mentorskapsprogramme op ‘n nasionale en internasionale vlak. Ons verskaf dan ook Bybelstudiemateriaal en leierskapskursusse as deel van ons dienste aan individue, kerke, gemeenskappe en verskeie organisasies wat ‘n behoefte daarvoor het.

Aanvanklik bekend as Bet-El Bybelskool, verskuif ons die inhoud en fokus na ‘n volwaardig teologiese instituut in 2006. Die rede daarvoor was die feit dat ons meer gevorderde programme begin aanbied het om voorsiening te maak vir lidmate wat hulself wil verryk en bemagtig om beter toegerus te wees in hul plaaslike kerke/gemeentes, maar om ook voorsiening te maak vir diegene wat hulself wil bekwaam as leraars en herders en eie bedieninge wil vestig. Tot 2009 is slegs studieprogramme deur korrespondensie aangebied, maar vanaf 2010 is studieprogramme meer funksioneel en daar is voorsiening gemaak vir studies deur afstandsonderrig onder mentorskap van ‘n dosent of geestelike leier wat studente begelei op ‘n akademiese sowel as geestelike pad. Vanaf 2011 word ook enkele werkswinkels aangebied op ‘n nasionale basis en studente word genooi om aan te sluit by hierdie werkswinkels. Die inhoude van hierdie werkswinkels, hoewel dit gemik is op plaaslike gemeentes in Suid- Afrika, is so gekies dat dit fokus op studiemateriaal vir verskeie vlakke en spesialiteitsrigtings van studie.

Bet-El Bybel Instituut het verskeie ooreenkomste aangegaan met Universiteite, Kolleges asook opvoedkundige instansies wat ons mee saamwerk ten einde studente maksimum blootstelling te gee om krediete te verwerf en studies selfs tot op doktorale vlak te voltooi met kwalifikasies wat behaal is by ons instansie. Vanaf 2012 voeg ons ook Web Seminare by ons portfolio as wyse om die Evangelie van Jesus Christus te versprei en mense te bemagtig en toe te rus vir die uitbreiding van die Koninkryk van God. Die jaar 2012 is ook ‘n nuwe mylpaal vir Bet-El Bybel Instituut in die opsig dat nagraadse studievlakke in die vorm van Honneurs-, Meesters- en Doktorale Studies bygevoeg word.

Kontak

Fisiese Adres


LEDISA Academy
Divisie Bet-El

Administratiewe Kantoor


LEDISA House
48 Vos Straat
Heidelberg
Gauteng


Posadres


Postnet Suite 521
Privaatsak H607
Heidelberg
1438


Telefoon


016 - 341 29740
011 - 057 6240
072 537 5238


Faksimilee


086 564 9968