Kansellasiebeleid

Dissipelskap deur Ontwikkeling

Kansellasie van Studies

Aansoek om kansellasie van vakeenhede, omruiling van vakeenhede en/of kansellasie van ‘n studieprogram mag gedoen word binne twee weke na registrasie, op die voorwaarde dat geen studiemateriaal reeds versend is, en/of geen gebruikerskode en sleutelwoord verskaf is vir aflaai van die Internet nie. In gevalle waar ‘n versoek om kansellasie ontvang word binne twee weke na registrasie en na die studiemateriaal reeds versend is of nadat ‘n gebruikerskode en sleutelwoord reeds toegestaan en versend is, sal geen kansellasie van registrasie of studies oorweeg word nie.

Indien ‘n versoek om omruiling van kursusse goedgekeur word waar die aansoek deur die student binne twee weke na registrasie gedoen is en geen studiemateriaal of toegang tot die Studiesentrum reeds voorsien is nie, sal ‘n kursuswysingingsfooi van 25% van die bestaande studiekoste gehef word en daar sal van die student verwag word om die volle koste te betaal van die nuwe vakeenhede/kursusse/ studieprogramme wat hy/sy nou byvoeg of omruil, asook die registrasiefooi van toepassing op die nuwe studieprogram.

Indien ‘n versoek om kansellasie van studies goedgekeur word waar die aansoek deur die student binne twee weke na registrasie gedoen is en geen studiemateriaal of toegang tot die Studiesentrum is reeds voorsien nie, sal ‘n kansellasiefooi van 25% van die studiekoste gehef betaalbaar wees. By ontvangs van ‘n versoek om kansellasie van ‘n student na die verstryking van twee weke na registrasie en nadat die studiemateriaal reeds beskikbaar gestel is aan die student deur die verskaffing van ‘n aantekenkode en sleutelwoord, sal geen versoek om kansellasie oorweeg word nie en dit sal beskou word as ‘n staking van studies.

Die oorweging van die aansoek om kansellasie/omruiling van kursusse en die goedkeuring daarvan berus by die Dekaan en sy besluit sal as finaal aanvaar word.

Staking van Studies

Staking van vakeenhede en/of ‘n studieprogram in geheel word nie aanvaar sonder koste nie. Staking van Studies word definieer as die kansellasie of staking van studies sonder skriftelike kennisgewing aan die Instituut, of waar die aansoek om kansellasie afgekeur is deur die Dekaan en student verkies steeds om sy/haar studieprogram te staak. In hierdie geval is geen stakingsfooi betaalbaar nie, maar studente ontvang geen korting by herregistrasie nie. Studente sal egter steeds verantwoordelik wees vir uitstaande studierekeninge in die geval van staking van studies en geen terugbetalings word gemaak by staking van studies nie.

Die staking van studies is ‘n ernstige aangeleentheid vir die Instituut en besluite m.b.t die staking van studies berus by die Dekaan en sal van geval tot geval en met inagneming van die omstandighede op meriete geneem word. Die besluit van die Dekaan sal as finaal aanvaar word.

Kontak

Fisiese Adres

LEDISA Academy
Divisie Bet-El

Administratiewe Kantoor

LEDISA House
48 Vos Straat
Heidelberg
Gauteng

Posadres

Postnet Suite 521
Privaatsak H607
Heidelberg
1438

Telefoon

Kantoor: 016 - 341 2974
Studentelyn: 071 103 7444
Dekaan: 072 537 5238

Faksimilee

086 564 9968