Leermodel

Buiten ons studieprogramme wat op korrespondensievlak aangebied word, volg Bet-El Bybel Instituut ‘n vyf-fase leermodel vir alle studente wat studeer deur afstandsonderrig onder mentorskap. Hierdie vyf fase model behels die volgende:

  1. Die student berei voor deur die studiemateriaal deur te lees en notas te maak. (Voorbereiding)
  2. Die student luister na die lesing van die dosent en neem deel aan die besprekings. (Onderrig)
  3. Die student volg die studieprogram in ‘n studieproses. (Feite/Memorisering)
  4. Die student versamel inligting ten einde die werkopdrag te voltooi. (Lees, Navorsing)
  5. Die werkopdrag word evalueer en ‘n eksamen word gedoen. (Praktiese vaardigheid, Evaluasie)

Die evaluasiemetode wat ons gebruik is geskoei op die memoriserings-, navorsings- en evaluasiefases van die leermodel.  Die slaagsyfer wat toegang verleen tot eksamentoelating in die werkopdragte is 60%, terwyl die finale slaagsyfer vir alle kursusse 50% is. ;n Onderskeiding word verdien deur ‘n student wat in ‘n spesifieke vakeenheid 80% of meer behaal. ‘n Kwalifikasie word Cum Laude toegeken indien die student uitstaande werk lewer oor die duur van die studieprogram, ‘n gemiddelde van 80% verdien in al die vakeenhede van toepassing, en in nie meer as een vakeenheid minder as 80% verdien nie.

Kontak

Fisiese Adres


LEDISA Academy
Divisie Bet-El

Administratiewe Kantoor


LEDISA House
48 Vos Straat
Heidelberg
Gauteng


Posadres


Postnet Suite 521
Privaatsak H607
Heidelberg
1438


Telefoon


016 - 341 29740
011 - 057 6240
072 537 5238


Faksimilee


086 564 9968