Geloofsbeginsels

Dissipelskap deur Ontwikkeling

Fondament van ons Geloof

God

 • Ons glo in een God, almagtig, alwetend, alomteenwoordig, die Skepper en van hemel en aarde en van alle sienlike en onsienlike dinge – die eerste Persoon van die Drie-Eenheid, Vader Seun en Heilige Gees
 • Ons glo dat God die Skepper ook alles onderhou en bewaar, en dat Hy ons so liefhet dat Hy Sy Seun Jesus Christus gegee het vir ons. Deur Jesus Christus kan ons as Sy kinders Hom nou Vader noem.

Jesus Christus

 • Ons glo in Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, wat gekom het sodat ons lewe in oorvloed kan hê.
 • Ons glo dat Jesus Christus volkome God en volkome mens is, Seun van God die Vader in die Drie-Eenheid, en dat Hy na die wêreld deur God gestuur as Middelaar, en gebore uit die maagd Maria.
 • Ons glo dat Hy sondeloos geleef het en dat Hy gesterf het aan die kruis sodat ons die ewige lewe kan hê deur die genade van God.
 • Ons glo dat Hy uit die dood opgewek is, dat Hy leef en heers, dat Hy die mag van sonde verbreek het, en weer gaan terugkom om regverdig te oordeel en om Sy kinders te kom haal.

Die Heilige Gees

 • Ons glo in die Heilige Gees (as die derde Persoon van die Drie-Eenheid) wat gestuur is deur God om ons as Sy kinders te bemoedig, te bekragtig en te lei.
 • Ons glo dat die Heilige Gees saam met ons getuig dat ons kinders van God is, dat die ou dinge verby gegaan het en dat ons nuwe mense in Christus is.

Die Bybel

 • Ons glo dat die Bybel, soos vervat in die Ou en Nuwe Testamente, die enigste, onfeilbare Woord van God is.
 • Ons glo dat die Bybel die volkome en voldoende openbaring van God is oor hoe mense kennis van God kan opdoen, deur Hom gered word en ‘n geesvervulde lewe kan lei.

Die Mens

 • Ons glo in die verlorenheid van die mens totdat hy gered word deur God se genade.
 • Ons glo dat die mens gered word deur genade as hy glo dat Jesus vir sy sondes gesterf het aan die kruis en Hom aanneem deur bekering.

Beginsels vir Studie

Belangrikheid van die Evangelie

 • Ons glo dat die Evangelie van Jesus Christus sentraal moet staan in alle kerke en kerklike aktiwiteite. Die Evangelie van Jesus Christus soos ons dit in die Bybel aantref, is die enigste Evangelie van Jesus Christus.

Gawes van die Gees

 • Ons glo dat die Heilige Gees die gelowige toerus met gawes vir dienswerk, en dat hierdie gawes soos gevind in 1 Korintiërs 12:7-11, steeds vandag funksioneer.

Die Bediening van die Gelowiges

 • Ons glo dat elke gelowige, ongeag ras, geslag, kleur of opvoeding, geroep is deur God om deel te vorm van Sy goddelike plan vir die wêreld.
 • Ons is almal gelowiges – “voltydse geroepenes” vir die bediening om die Koninkryk van God te vestig en uit te brei deur ons getuienis in woord en daad, selfs al dien ons in ‘n sekulêre beroepslewe.

Eenheid van die Liggaam van Christus

 • Ons glo in ‘n onskeibare eenheid in die Liggaam van Christus (die kerk).
 • Hierdie eenheid kom tot stand en word gebou op die fondament van die Evangelie van Jesus Christus.

Kontak

Fisiese Adres

LEDISA Academy
Divisie Bet-El

Administratiewe Kantoor

LEDISA House
48 Vos Straat
Heidelberg
Gauteng

Posadres

Postnet Suite 521
Privaatsak H607
Heidelberg
1438

Telefoon

Kantoor: 016 - 341 2974
Studentelyn: 071 103 7444
Dekaan: 072 537 5238

Faksimilee

086 564 9968