Bybelinterpretasie

Dissipelskap deur Ontwikkeling

Sertifikaat in Bybelinterpretasie

Studente wat registreer vir die Sertifikaat in Bybelinterpretasie verwerf kennis aangaande ‘n beter lees en verstaan van die Bybel as God se Woord. Hierdie sertifikaat is n kredietdraende Vlak AA kursus wat bestaan uit een module en twee vakeenhede en vorm deel van Kwalifikasie 101571 onder die SAQA (South African Qualifications Authority) omgewing, soos aanbeveel en goedgekeur deur die QCTO (Quality Council for Trades and Occupations), Die kwalifikasie word onder toesig van LEDISA Academy (Pty) Ltd aangebied.

Die Sertifikaat in Bybelinterpretasie is ‘n bywoningsertifikaat wat bestaan uit een module en twee vakeenhede met die totale kredietwaarde van 30 SAQA krediete, oordraagbaar na die Beroepsertifikaat in Bedieningspraktyk. Die finale uitkomste van hierdie kwalifikasie is as volg:

 • Sienswyses m.b.t inspirasie en outoriteit van die Bybel.
 • Die oorsprong, historiese agtergrond, struktuur en boodskap van die Bybel.
 • Verhouding tussen Ou en Nuwe Testamente.
 • Verskillende literatuursoorte en -style van die Bybel.
 • Geloofstradisies m.b.t Bybelinterpretasie.
 • Beginsels m.b.t Bybelinterpretasie vir ‘n hedendaagse konteks.
 • Skadelike praktyke t.o.v Bybelinterpretasie.

Toelatingsvereistes

Die toelatingsvereistes vir die Sertifikaat in Bybelinterpretasie is Graad 12, met Engels as vereiste. Die taal waarin ons met u kommunikeer, u begelei in u studies en ook kontaksessies aanbied (sien studiemetode hieronder), is wel Afrikaans. Dit is egter ‘n vereiste van die Departement van Onderwys in hierdie stadium dat die studiemateriaal en eksamens in Engels hanteer moet word. Dis ongelukkig buite ons beheer en is voorskriftelik met betrekking tot die akkreditasievereistes.

Kursusinhoud

Die Sertifikaat in Bybelinterpretasie (30 krediete) behels die volgende module en twee (2) vakeenhede:

Die Bybel & Bybelinterpretasie (30 Krediete)
 • Die Bybel as bron vir Christenskap
  • Oorsig oor die Bybel.
  • Inspirasieleer en outoriteit.
  • Bronne en hulpmiddels vir die lees van die Bybel.
 • Interpretasie van die Bybel
  • Tradisies van Bybelse interpretasie.
  • Bybelse interpretasie vir hedendaagse kontekste.
  • Skadelike Bybelinterpretasie praktyke.

Studiemateriaal

Alle voorgeskrewe studiemateriaal vir die voltooing van hierdie program is ingesluit by die koste van die kursus. Ons verskaf ook gratis ‘n aantal aanbevole werke wat gebruik kan word deur studente, maar dit is egter geen vereiste vir registrasie en/of voltooiing van hierdie kursus nie.

U benodig geen spesiale sagteware om die studiemateriaal in hierdie kursus te lees nie, buiten ‘n pdf leser en MS Word wat deel is van die MS Office bundel. . Indien u nie oor ‘n pdf leser of MS Word beskik nie, laai gerus Adobe Reader asook Libre Office af deur die skakel daarvoor in ons E-Biblioteek onder die kategorie “Programmatuur” te aktiveer.

Duur van Studie

Studente wat registreer vir hierdie kursus moet slegs drie teoretiese modules suksesvol voltooi. Ons beveel aan dat voltydse studente die program binne 6 maande voltooi, terwyl deeltydse studente dit binne ‘n bestek van een (1) jaar behoort te voltooi.

Studiemetode

Hierdie studieprogram word deur middel van afstandsonderrig onder mentorskap aangebied. Dit behels selfstudie deur studente, die bywoning van enkele internet-besprekingsessies (altyd na-ure aangebied), die indiening van werkopdragte, asook die voltooiing van ‘n eksamen. Geen praktiese werk word vereis nie.

Koste van Studieprogram

Die koste van die studieprogram is R 3 450.00.  Hierdie studiekoste sluit registrasie, assessering, fasilitering, sertifisering, asook alle studiemateriaal in. Die versendingskoste van u studiemateriaal is egter nie hierby ingesluit nie. U kan volledige inligting oor die studiekoste en afbetalingsopsies verkry in die Prospektus wat beskikbaar is vanaf die Hoofblad onder die skakel “Studenteportaal”. U kan die Prospektus hier aflaai.

Registrasie

Indien u wil voortgaan en registreer vir 'n kursus, aktiveer die illustrasie hieronder:

Registrasie

Studiesentrum

Aktiveer die illustrasie hieronder om na die Studiesentrum te beweeg:

Studiekalender 2023

Studiekalender

Aktiveer die illustrasie hieronder vir inligting m.b.t belangrike datums en gebeure

Studiekalender 2023

Nuwe registrasies vir 2023 is deurlopend oopgestel.

Eksamen

Eksamenblokke gedurende Januarie en Julie jaarliks. Eksamenrooster word publiseer in die Studiekalender op 1 Junie (Sien Studenteportaal).

Die volgende eksamenblok is skeduleer vir 1 tot 29 Julie 2023.

Aanlyn Registrasie

Voltooi gerus die aanlyn registrasievorm hier.