Bedieningspraktyk

Dissipelskap deur Ontwikkeling

BedieningspraktykDie Beroepsertifikaat in Bedieningspraktyk het ten doel om voornemende studente toe te rus as predikante, leraars of pastors. Hierdie sertifikaat is n geakkrediteerde, kredietdraende Vlak E kursus wat bestaan uit vier-en-dertig modules ingedeel in drie (3) kategorieë.  Kwalifikasie 101571 is deel van die QCTO  (Quality Council for Trades & Occupations) omgewing, soos aanbeveel en goedgekeur deur SAQA (South African Qualifications Authority).  Die kwalifikasie word onder toesig van LEDISA Academy (Pty) Ltd aangebied.

Die Beroepsertifikaat in Bedieningspraktyk het ‘n totale kredietwaarde van 237 SAQA krediete. Die finale uitkomste van hierdie kwalifikasie is as volg:

 • Voorbereiding en lewering van prediking wat die beginsels van eksegese, hermeneutiek en homelitiek inkorporeer.
 • Bediening van sakramente binne die konteks van ‘n spesifieke geloofsgemeenskap.
 • Beplanning en lei van aanbiddingsdienste.
 • Fasilitering van geestelike groei van individue en groepe.
 • Ontwikkeling en versorging van gesonde verhoudings binne ‘n diverse geloofsgemeenskap.
 • Begeleiding van ‘n geloofsgemeenskap in tye van nood en krisis.
 • Begeleiding van ‘n geloofsgemeenskap om Christelike waardes en -sisteme uit te leef.
 • Ontwikkeling van pro-aktiewe en reaktiewe lewensvaardighede deur prediking, lering, berading en mentorskap.
 • Begeleiding van ‘n geloofsgemeenskap met visionêre en strategiese leierskap.
 • Fasiliteer effektiewe bedienings binne ‘n geloofsgemeenskap.
 • Fasiliteer rentmeesterskapsprosesse in ‘n geloofsgemeenskap.
 • Mobiliseer ‘n geloofsgemeenskap tot evangelisasie.
 • Beplanning van uitreikprogramme ten einde te assisteer in sosio-ekonomiese omstandighede binne ‘n groter gemeenskap.
 • Inisieer ingrypings wat fokus op noodsituasies en krisisse binne ‘n gemeenskap.
 • Bevorder sosiale geregtigheid binne ‘n gemeenskap.

Toelatingsvereistes

Die toelatingsvereistes vir die Beroepsertifikaat in Bedieningspraktyk is Graad 12, met Engels as vereiste. Die taal waarin ons met u kommunikeer, u begelei in u studies en ook kontaksessies aanbied (sien studiemetode hieronder), is wel Afrikaans. Dit is egter ‘n vereiste van die Departement van Onderwys in hierdie stadium dat die studiemateriaal en eksamens in Engels hanteer moet word. Dis ongelukkig buite ons beheer en is voorskriftelik met betrekking tot die akkreditasievereistes.

Duur van Studie

Studente wat registreer vir hierdie kursus moet vier-en-dertig modules suksesvol voltooi. Hierdie modules word kategoriseer as teoretiese modules, praktykmodules en beroepsmodules. Die praktykmodules en beroepsmodules is praktiese modules wat onder begeleiding binne ‘n geloofsgemeenskap hanteer moet word. Ons beveel aan dat voltydse studente die program binne 24 maande voltooi, terwyl deeltydse studente dit binne ‘n bestek van drie (3) jaar behoort te voltooi.

Kursusinhoud

Die Beroepsertifikaat in Bedieningspraktyk (237 krediete) behels die volgende vier-en-dertig (34) modules, ingedeel in drie (3) kategorieë:

Teoretiese Modules (123 Krediete / 13 Modules)
 • Bedieningsbeginsels (6 Krediete)
 • Hermeneutiek (30 Krediete)
 • Basiese Christelike Konsepte (8 Krediete)
 • Christelike Etiek (8 Krediete)
 • Kerkgeskiedenis & -Tradisies (6 Krediete)
 • Geloofsgemeenskapsbeginsels (8 Krediete)
 • Homelitiek (8 Krediete)
 • Erediensbegeleiding (6 Krediete)
 • Geestelike Dissiplines (10 Krediete)
 • Pastorale Berading (12 Krediete)
 • Missiologie (7 Krediete)
 • Kerkbestuur & -Leierskap (8 Krediete)
 • Kerkadministrasie & Finansiële Bestuur (6 Krediete)
Praktykmodules (64 Krediete / 16 Modules)
 • Voorbereiding van kontekstuele preke. (5 Krediete)
 • Lei van aanbiddingsdienste (5 Krediete)
 • Individuele en groepsinteraksie ten einde geestelike groei te fasiliteer. (4 Krediete)
 • Versorging van lidmate in ‘n geloofsgemeenskap. (4 Krediete)
 • Begeleiding in tye van nood en krisis. (6 Krediete)
 • Begeleiding binne waardes en waardesisteme. (4 Krediete)
 • Ontwikkeling van pro-aktiewe en reaktiewe lewensvaardighede deur prediking, lering en mentorskap. (5 Krediete)
 • Begeleiding deur visionêre, strategiese leierskap. (4 Krediete)
 • Bou van spirituele leierskapskapasiteit. (4 Krediete)
 • Fasilitering van effetiewe bedieninge. (4 Krediete)
 • Fasilitering van rentmeesterskapsprosesse. (4 Krediete)
 • Mobilisering van ‘n geloofsgemeenskap tot evangelisasie. (4 Krediete)
 • Beplanning van uitreikprogramme met die oog op sosio-ekonomiese omstandighede in ‘n groter gemeenskap. (3 Krediete)
 • Inisieer ingrypings  in die hantring van noodsituasies in ‘n gemeenskap. (3 Krediete)
 • Deelname aan inter-geloofs-ontwikkelingsinisiatiewe. (3 Krediete)
 • Effektiewe bestuur en benutting van media. (2 Krediete)
Beroepsmodules  (50 Krediete / 5 Modules)
 • Voorbereiding en lei van aanbiddingseredienste. (15 Krediete)
 • Beplan en lei van onderrigsessies, ontwikkeling van bedieningsaktiwiteite. (15 Krediete)
 • Ontwikkel pro-aktiewe en reaktiewe lewensvaardighede en stimuleer Christelike waardesisteme. (10 Krediete)
 •  Fasiliteer visionêre en operasionele leierskapspraktyke. (5 Krediete)
 • Beplan uitreikprogramme en gemeenskapsontwikkelingsprojekte. (5 Krediete)

Studiemateriaal

Alle voorgeskrewe studiemateriaal vir die voltooing van hierdie program is ingesluit by die koste van die kursus. Ons verskaf ook gratis ‘n aantal aanbevole werke wat gebruik kan word deur studente, maar dit is egter geen vereiste vir registrasie en/of voltooiing van hierdie kursus nie.

U benodig geen spesiale sagteware om die studiemateriaal in hierdie kursus te lees nie, buiten ‘n pdf leser en MS Word wat deel is van die MS Office bundel. . Indien u nie oor ‘n pdf leser of MS Word beskik nie, laai gerus Adobe Reader asook Libre Office af deur die skakel daarvoor in ons E-Biblioteek onder die kategorie “Programmatuur” te aktiveer.

Studiemetode

Hierdie studieprogram word deur middel van afstandsonderrig onder mentorskap aangebied. Dit behels selfstudie deur studente, die bywoning van enkele internet-besprekingsessies (altyd na-ure aangebied), die indiening van werkopdragte, die voltooiing van ‘n vorderingseksamens, asook die voltooiing van ‘n finale integreerde eksamen (FISA) met onafhanklike assessering.

Koste van Studieprogram

Die koste van die studieprogram is R 18 960.00 vir die totale studieprogram, ongeag jare van studie.  Hierdie studiekoste sluit registrasie, assessering, fasilitering, sertifisering, hantering & versending asook alle voorgeskrewe boeke en studiemateriaal in.  Korting word toegestaan vir eenmalige betaling en afbetalingsterme kan ook benut word. U kan volledige inligting oor die studiekoste en afbetalingsopsies verkry in die Prospektus wat beskikbaar is vanaf die Hoofblad onder die skakel “Gratis Bronne”.

Registrasie

Indien u wil voortgaan en registreer vir 'n kursus, aktiveer die illustrasie hieronder:

Registrasie

Studiesentrum

Aktiveer die illustrasie hieronder om na die Studiesentrum te beweeg:

Studiekalender 2023

Studiekalender

Aktiveer die illustrasie hieronder vir inligting m.b.t belangrike datums en gebeure

Studiekalender 2023

Nuwe registrasies vir 2023 is deurlopend oopgestel.

Eksamen

Eksamenblokke gedurende Januarie en Julie jaarliks. Eksamenrooster word publiseer in die Studiekalender op 1 Junie (Sien Studenteportaal).

Die volgende eksamenblok is skeduleer vir 1 tot 29 Julie 2023.

Aanlyn Registrasie

Voltooi gerus die aanlyn registrasievorm hier.