fbpx

Bedieningsleierskap

Dissipelskap deur Ontwikkeling

Sertifikaat-in-Bedieningsleierskap

Studente wat registreer vir die Sertifikaat in Bedieningsleierskap verwerf kennis aangaande kerk- en bedieningsleierskap. Hierdie sertifikaat is n kredietdraende Vlak AA kursus wat bestaan uit drie modules en elf vakeenhede en vorm deel van Kwalifikasie 101571 onder die SAQA (South African Qualifications Authority) omgewing, soos aanbeveel en goedgekeur deur die QCTO (Quality Council for Trades and Occupations), Die kwalifikasie word onder toesig van LEDISA Academy (Pty) Ltd aangebied..

Die Sertifikaat in Bedieningsleierskap is ‘n bywoningsertifikaat wat bestaan uit drie modules en elf vakeenhede met die totale kredietwaarde van 20 SAQA krediete, oordraagbaar na die Beroepsertifikaat in Bedieningspraktyk. Die finale uitkomste van hierdie kwalifikasie is as volg:

 • Doelwitte, take en verantwoordelikhede van bediening.
 • Karaktereienskappe van geestelike, emosionele en sosiale volwassenheid en die rol van geestelike dissiplines in die ontwikkeling van geestelike volwassenheid.
 • Etiese en verantwoordbare dilemmas in bediening.
 • Karaktereienskappe van dienskneg-leierskap.
 • Belangrikheid van hoop en visie as sleutelelemente van Christelike leierskap.
 • Problematiese bedieningskwessies en probleemoplossings.
 • Beginsels van sinkretisme.
 • Sleutelbeginsels van Christelike leierskap binne ‘n gegewe konteks.
 • Godsdienstige praktyke en leierskap.
 • Verskillende leierskapsfigure en -style in die  Bybel.
 • Mentorskap en dissipelskap as leierskapmetodes.
 • Verantwoordbaarheid as geestelike dissipline.
 • Sisteme en prosesse, grondwet en besluitneming in kerke.
 • Geestelike benadering t.o.v finansiële beplanning en bestuur.
 • Menslike hulpbronbestuur.
 • Probleemoplossing en besluitneming in geloofsgemeenskappe.
 • Projekbestuur.
 • Lidmaatadministrasie en databestuur.
 • Bate- en fasiliteitsbestuur.
 • Bedieningsbeplanning.

Toelatingsvereistes

Die toelatingsvereistes vir die Sertifikaat in Bedieningsleierskap is Graad 12, met Engels as vereiste. Die taal waarin ons met u kommunikeer, u begelei in u studies en ook kontaksessies aanbied (sien studiemetode hieronder), is wel Afrikaans. Dit is egter ‘n vereiste van die Departement van Onderwys in hierdie stadium dat die studiemateriaal en eksamens in Engels hanteer moet word. Dis ongelukkig buite ons beheer en is voorskriftelik met betrekking tot die akkreditasievereistes.

Kursusinhoud

Die Sertifikaat in Bedieningleierskap (20 krediete) behels die volgende drie (3) modules en elf (11) vakeenhede:

Die Karakter van Geestelike Leiers (6 Krediete)
 • Leierskapstake
  • Bedieningsdoelwitte.
  • Take & verantwoordelike van bediening.
 • Geestelike leierskapsvolwassenheid
  • Geestelike, emosionele en sosiale volwassendheid.
  • Geestelike dissiplines.
 • Etiese gedrag
  • Etiese gedragsbeginsels.
  • Verantwoordbaarheid in bediening.
  • Skadelike en onetiese bedieningsgedrag.
 • Christelike leierskap
  • Dienskneg-gestalte in leierskap.
  • Hoop en visionaliteit.
  • Analitiese – en probleemoplossingsbeginsels.
 • Sinkretisme
  • Die beginsels van sinkretisme.
  • Integrasie vn Christelike lewe binne ‘n spesifieke konteks.
  • Skadelike en gesonde lerings.
Leierskapsbeginsels & Bedieningsbestuur (8 Krediete)
 • Strategiese leierskap in die bediening
  • Bybelse sienswyse m.b.t leierskap.
  • Karaktereienskappe van ‘n diensbare leier.
  • Kwaliteite en vaardighede vir Christelike leierskap.
  • Mentorskap en dissipleskap.
 • Verantwoordbaarheid en volhoubaarheid
  • Verantwoordbaarheid as bate van die ware kerk.
  • Sisteme en prosesse van kerkbestuur.
  • Die behoete en waarde van ‘n grondwet.
  • Besluitneming in groepe.
  • Finansiële beplanning en bestuur.
  • Beplanning vir volhoubaarheid en groei.
 • Bedieningsbeplanning en bestuur
  • Belangrikheid van effektiewe beplanning.
  • Operasionele beplanning en bestuur.
  • Sleutelkonsepte van bestuur in ‘n geloofsgemeenskap.
  • Probleemoplossing.
  • Menslike hulpbronbestuur.
  • Projekbestuur.
Kerkadministrasie & Finansiële Bestuur (6 Krediete)
 • Kerkadministrasie en -bestuur
  • Lidmaatadministrasie & databestuur.
  • Bestuur van personeel.
  • Bate- en bestuur van fasiliteite.
  • Prosesbestuur.
 • Volhoubare beplanning en -bestuur
  • Bedieningsbeplanning.
  • Finansiële beplanning.
  • Bestuur van fondse & prosesse.
 • Verantwoordbaarheid
  • Verantwoordbaarheidsbeginsels.
  • Sisteme & prosesse vir ondernemingsbestuur.

Studiemateriaal

Alle voorgeskrewe studiemateriaal vir die voltooing van hierdie program is ingesluit by die koste van die kursus. Ons verskaf ook gratis ‘n aantal aanbevole werke wat gebruik kan word deur studente, maar dit is egter geen vereiste vir registrasie en/of voltooiing van hierdie kursus nie.

U benodig geen spesiale sagteware om die studiemateriaal in hierdie kursus te lees nie, buiten ‘n pdf leser en MS Word wat deel is van die MS Office bundel. . Indien u nie oor ‘n pdf leser of MS Word beskik nie, laai gerus Adobe Reader asook Libre Office af deur die skakel daarvoor in ons E-Biblioteek onder die kategorie “Programmatuur” te aktiveer.

Duur van Studie

Studente wat registreer vir hierdie kursus moet slegs drie teoretiese modules suksesvol voltooi. Ons beveel aan dat voltydse studente die program binne 6 maande voltooi, terwyl deeltydse studente dit binne ‘n bestek van een (1) jaar behoort te voltooi.

Studiemetode

Hierdie studieprogram word deur middel van afstandsonderrig onder mentorskap aangebied. Dit behels selfstudie deur studente, die bywoning van enkele internet-besprekingsessies (altyd na-ure aangebied), die indiening van werkopdragte, asook die voltooiing van ‘n eksamen. Geen praktiese werk word vereis nie.

Koste van Studieprogram

Die koste van die studieprogram is R 3 450.00.  Hierdie studiekoste sluit registrasie, assessering, fasilitering, sertifisering, asook alle studiemateriaal in. Die versendingskoste van u studiemateriaal is egter nie hierby ingesluit nie. U kan volledige inligting oor die studiekoste en afbetalingsopsies verkry in die Prospektus wat beskikbaar is vanaf die Hoofblad onder die skakel “Studenteportaal”. U kan die Prospektus hier aflaai.

Studiesentrum

Aktiveer die illustrasie hieronder om na die Studiesentrum te beweeg:

Studiesentrum Aanlyn

Kalender

Aktiveer die illustrasie hieronder vir inligting m.b.t belangrike datums en gebeure

Nuwe registrasies vir 2022 is tans oopgestel. Akademiese jaar neem in aanvang op 1 Februarie 2022.

Eksamenuitslae vir November 2021 word publiseer op 5 Januarie 2022.


Registrasie

Indien u wil voortgaan en registreer vir ‘n kursus, aktiveer die skakel in die vorm van die illustrasie hieronder:

Registrasie Small

Aanlyn Registrasie

Voltooi gerus die aanlyn registrasievorm hier.
error: Content is protected !!