SBI-KM0201

Date:
Time: to

Eksamen: Bybelinterpretasie – Module SBI-KM02

Eksamenlokaal: Bet-El Studiesentrum

Sertifikaat in Bybelinterpretasie

Hierdie Module behels twee (2) eksamens en wel as volg:

Module SBI-KM02-Vakeenheid KM0201 – Die Bybel as Fondasie
  • Studie Eenheid 01 – Oorsig oor die Bybel
  • Studie Eenheid 02 – Inspirasie & Gesag
  • Studie Eenheid 03 – Verhouding tussen die Ou en Nuwe Testamente
  • Studie Eenheid 04 – Beginsels van Interpretasie
Module SBI-KM02-Vakeenheid KM0202 – Die Interpretasie van die Bybel
  • Studie Eenheid 05 – Oorsig oor Bybelinterpretasie
  • Studie Eenheid 06 – Geloofstradisies & Bybelinterpretasie
  • Studie Eenheid 07 – Beginsels van Bybelinterpretasie
  • Studie Eenheid 08 – Onverantwoordelike Praktyke

Elkeen van hierdie vraestelle bestaan uit twee afdelings.

Afdeling A (25 Punte) bestaan slegs uit kortvrae en beslaan 25% van u totale punt van elke vraestel. Daar word van u verwag om nie van u voorgeskrewe materiaal gebruik te maak in die beantwoording van hierdie afdeling nie.

Terwyl u die vraestel antwoord aanlyn, kan ons elektronies presies sien hoeveel tyd u afstaan aan elke vraag en antwoord. Dertig minute is voldoende, maar daar is geen tyd om hulp of boeke te raadpleeg nie. Ons sal ook kan sien hoeveel tyd u neem vir u antwoord per vraag, en daaruit aflei dat u die antwoord geken het, of te lank geaarsel het om te antwoord.

U ontvang dertig (30) minute om Afdeling A te voltooi en in te handig. U doen hierdie afdeling deur die vrae wat gestel word aanlyn te antwoord en elektronies in te handig. U moet seker maak dat u die antwoord inhandig (submit/finish) voordat u dertig (30) minute verstreke is. Indien dit nie die geval is nie, sal u punte inboet en selfs die risiko loop om geen krediet vir hierdie afdeling te ontvang nie.

Daarna mag u voortgaan met Afdeling B, wat hoofsaaklik uit langer besprekingsvrae bestaan. Hierdie vrae is hoofsaaklik gebaseer op die teoretiese basis wat aan u verskaf is in die voorgeskrewe materiaal, maar daar word van studente verwag om die teorie toe te pas en selfs in ‘n beperkte mate ander bronne te gebruik in die beantwoording van hierdie vrae. Die gebruik van ander bronne is egter opsioneel, en waar dit gebruik word, mag dit nie meer as 10% van die totaal van daardie spesifieke antwoord beslaan nie. Waar u ander bronne gebruik, moet u krediet daarvoor verskaf in die teks van u antwoord in die vorm van ‘n voetnota. Indien u nalaat om dit te doen, sal u geen krediet vir hierdie inligting ontvang nie. U moet ook onthou om met hierdie vrae ‘n bronnelys weer te gee aan die einde van die Afdeling.

U mag gebruik maak van u voorgeskrewe materiaal in die beantwoording van Afdeling B. Dit sal egter van u verwag word om al u voorgeskrewe boeke van toepassing op die vraag te gebruik en nie slegs selektief een te kies nie. Waak daarteen om lukraak uit u kop te antwoord, al lyk die vraag vir u baie maklik en vanselfsprekend. Sien ook die nota m.b.t “Copy” en “Paste” hieronder.

Alle vrae is gebaseer op u studiemateriaal en dit moet die basis vorm van u antwoord. U moet elke vraag deeglik deurlees en presies bepaal op watter deel van die studiemateriaal die spesifieke vraag betrekking het. Indien dit gebeur dat u die vraag nie deeglik bestudeer en deurlees en u slegs uit u kop antwoord met die hoop dat dit die regte antwoord is, loop u die risiko om nie hierdie kursus te slaag nie.

Persoonlike toepassing van die inligting is ook van groot belang en daar word van u verwag om alle inligting persoonlik toe te pas op u persoonlike omstandighede en geloofslewe. ‘n Blote herhaling van inligting in die studiemateriaal sal u beslis benadeel. U mag ook nie plagiaat pleeg deur bloot die teorie oor te skryf nie. Indien u die funksie “copy & paste” gebruik, sal u oneties te werk gaan en geen krediet ontvang vir u antwoord nie. U loop selfs die gevaar om geskors te word en sal dan u studies moet staak.

Die slaagsyfer van elke vraestel is ten minste 50% vir alle studente. Hierdie vereiste is van toepassing op elke afdeling. U moet dus ‘n minimum van 50% vir Afdeling A, sowel as ‘n minimum van 50% vir Afdeling B verwerf. Indien u slegs een afdeling slaag, ongeag wat u totale punt vir beide afdelings is, slaag u steeds nie die vraestel nie. ‘n Verdere vereiste is dat u in elke vakeenheid ten minste ‘n slaagsyfer sal behaal van 50%. Soos hierbo gemeld het hierdie module het ‘n aantal vakeenhede. U moet dus individueel in elke vakeenheid ten minste 50% behaal en u gemiddeld versprei vir alle vakeenhede van elke module moet ook minimum 50% wees.

Die slaagsyfer vir hierdie Module is 60%, met die subminima vereistes soos hierbo uiteengesit.

U moet u antwoorde voltooi op die MS Word dokument wat u aflaai. Hierdie dokument bevat al die vrae en u mag op die dokument antwoord. Nadat u die vrae geantwoord het, moet u seker maak dat u as deel van elke bladsy (header) u naam, van en studentenommer invoeg. U moet ook seker maak dat elke bladsy van die vraestel wat u inhandig, genommer is. Maak seker dat u die regte antwoord by die regte vraag voeg en moenie enige van die nommers van die vrae verander nie. U moet dieselfde nomeringstelsel gebruik wat in die vraestel gebruik word.

Daar is geen lengtebeperkings met betrekking tot u antwoord nie. Gebruik die puntetoekenning van die vraag as aanduiding. Let egter daarop dat die maksimum grootte van Afdeling B nie 500 KB mag oorskry nie. Dit is hoogs onwaarskynlik dat hierdie lengte oorskry sal word in die tyd wat ons toelaat vir die voltooiing van Afdeling B.

U het ‘n maksimum van drie en ‘n half (3.5) ure vir die voltooiing van Afdeling B. Hierdie tyd is opgemaak as volg:

• Vyf (5) minute vir die aflaai en oopmaak van die spesifieke vraestel.
• Drie uur, vyftien (195) minute vir die beantwoording van die afdeling
• Tien (10) minute om u antwoord op te laai, aan te heg en in te handig in die Studiesentrum.

U moet dus dadelik voortgaan om Afdeling B te open en te begin met die beantwoording van die vrae direk nadat u Afdeling A voltooi het. U moet u antwoord op Afdeling B inhandig voor die verstryking van die drieen ‘n half ure. Indien dit nie die geval is nie, sal u punte inboet en selfs die risiko loop om geen krediet vir hierdie afdeling te ontvang nie.

Sterkte met u voorbereiding. U sal een week voor die eksamen verdere instruksies per E-Pos ontvang.

Terug na die Hoofblad van die Kalender