Module PM-01

Date:
Time: to

Eksamen: Christelike Berading & Lewensafrigting – Module CCC-PM01

Eksamenlokaal: Bet-El Studiesentrum

Beradingspraktyk

Hierdie Module behels slegs een eksamen wat die volgende vakeenhede insluit:

Module CCC-PM01-BSCB7 – Bybelse Fondasie vir Verandering
 • Bybelse Verandering I & II
 • Die Weg van God I & II
Module CCC-PM01-BSCB8 – Blywende Verandering
 • Dinamika van Verandering
 • Basis van Verandering
 • Struktuur vir Verandering
 • Praktyk vir Verandering
Module CCC-PM01-BDCB8 – Verhoudingsprobleme
 • My Eie Menswees
 • Interpersoonlike Verhoudings
 • Die Huwelik
 • Ouer-kind Verhoudings
Module CCC-PM01-BDCB9 – Spesifieke Probleemareas
 • Woede & Bitterheid
 • Depressie
 • Vrees & Bekommernis
 • Dominante Sondes
Module CCC-PM01-BDCB10 – God se Standaard vir Lewe
 • Lewenstandaarde

Elkeen van hierdie vraestelle bestaan uit slegs een afdeling wat ‘n gewig van 100 punte dra. Die vraestel kan een van die volgende vorme aanneem:

 • ‘n Persoonlike Onderhoud
 • Skriftelike Verslaggewing

Studente benodig slegs een uur vir hierdie vraestel, alhoewel sewe ure reserveer word om voorsiening te maak vir alle studente. Elke student sal ongeveer een week voor die tyd skriftelik in kennis gestel word watter spesifieke vyf-en-dertig minute hy/sy gereed moet wees om die eksamen te voltooi.

Die eksamen word aanly in die Studiesentrum voltooi, hetsy dit die vorm van ‘n persoonlike onderhoud of skriftelike verslaggewing is.

U moet gebruik maak van u voorgeskrewe materiaal, asook u voltooide werk wat u gedoen het gedurende die termyn wat u die werk behandel het.

Alle vrae is gebaseer op u studiemateriaal en dit moet die basis vorm van u antwoord.

Persoonlike toepassing van die inligting is ook van groot belang en daar word van u verwag om alle inligting persoonlik toe te pas op u persoonlike omstandighede en geloofslewe. ‘n Blote herhaling van inligting in die studiemateriaal sal u beslis benadeel. U mag ook nie plagiaat pleeg deur bloot die teorie oor te skryf nie. Indien u die funksie “copy & paste” gebruik, sal u oneties te werk gaan en geen krediet ontvang vir u antwoord nie. U loop selfs die gevaar om geskors te word en sal dan u studies moet staak.

Die slaagsyfer van elke vraestel is ten minste 50% vir alle studente. Soos hierbo gesien, het hierdie module ‘n aantal vakeenhede. U moet dus individueel in elke vakeenheid ten minste 50% behaal en u gemiddeld versprei vir alle vakeenhede van elke module moet ook minimum 50% wees.

Die slaagsyfer vir hierdie Module is 60%, met die subminima vereistes soos hierbo uiteengesit.

U moet u antwoorde voltooi op die MS Word dokument wat u aflaai. Hierdie dokument bevat al die vrae en u mag op die dokument antwoord. Nadat u die vrae geantwoord het, moet u seker maak dat u as deel van elke bladsy (header) u naam, van en studentenommer invoeg. U moet ook seker maak dat elke bladsy van die vraestel wat u inhandig, genommer is. Maak seker dat u die regte antwoord by die regte vraag voeg en moenie enige van die nommers van die vrae verander nie. U moet dieselfde nomeringstelsel gebruik wat in die vraestel gebruik word.

Let daarop dat die maksimum grootte van u voltooide antwoord nie 500 KB mag oorskry nie.

Soos reeds genoem het elke student slegs een uur vir die afhandeling van hierdie vraestel. Hierdie tyd is opgemaak as volg:

• Vyf (5) minute vir die aflaai en oopmaak van die spesifieke vraestel.
• Vyf-en-veertig (45 minute vir die beantwoording van die vraestel, hetsy skriftelik of mondeling.
• Tien (10) minute om u antwoord op te laai, aan te heg en in te handig in die Studiesentrum.

U moet dus dadelik begin met die oopmaak van die vraestel wanneer u die eksmaenlokaal aanlyn oopmaak. In die geval van ‘n mondelinge onderhoud, sal u dosent u ongeveer vyftien minute van die tyd per E-Pos uitnooi vir die onderhoud. U aktiveer slegs die skakel in die E-Pos en u sal dadelik na ‘n gesprekskamer geneem word. Indien u geen E-Pos of oproep ontvang nie, ontsluit u eenvoudig die eksamenkamer aanlyn met u aantekenkode en sleutelwoord.

Sterkte met u voorbereiding. U sal een week voor die eksamen verdere instruksies per E-Pos ontvang.

Terug na die Hoofblad van die Kalender