Eksamen: Module BDCB8

Date:
Time: 6:00 PM

Eksamen: November 2016 – Christelike Berading – Module BDCB8

Eksamenlokaal: Bet-El Studiesentrum

counseling01

Hierdie eksamen behels die volgende:

Module 7 – Huwelik & Gesinne (12 krediete)
  1. BDCB201 – Geslagsverskille, Kommunikasie & Intimiteit
  2. BDCB202 – Probleemhuwelike & Ouerskap
  3. BDCB203 – Huweliksberading & Egskeiding

Die vraestel bestaan uit twee afdelings.

Afdeling A bestaan uit slegs kortvrae en beslaan 15% van u totale punt. Daar word van u verwag om nie van u voorgeskrewe materiaal gebruik te maak in die beantwoording van hierdie afdeling nie. U het 30 minute vir die voltooiing van Afdeling A. Daarna moet u die voltooide Afdeling A elektronies inhandig in die Studiesentrum.

Daarna mag u voortgaan met Afdeling B, wat hoofsaaklik uit langer vrae bestaan. Hierdie vrae is hoofsaaklik gebaseer op die teoretiese basis wat aan u verskaf is in die voorgeskrewe materiaal, maar daar word van studente verwag om die teorie toe te pas en navorsing te doen oor die onderwerp. U moet gebruik maak van u voorgeskrewe materiaal in die beantwoording van hierdie vrae en dis ook belangrik dat u ten minste twee aanvullende bronne sal gebruik. Persoonlike toepassing van die inligting is ook van belang en daar word van u verwag om alle inligting persoonlik toe te pas op u persoonlike omstandighede en geloofslewe. ‘n Blote herhaling van inligting in die studiemateriaal sal u beslis benadeel. U het drie ure vir die voltooiing van Afdeling B, waarna u dit elektronies moet inhandig.

Sterkte met u voorbereiding. U sal een week voor die eksamen verdere instruksies per E-Pos ontvang.

Terug na die Hoofblad van die Kalender